DU BESTILLER DIN SKIFERIE PÅ FØLGENDE MÅDE

Send en mail (mail[at]skicompagniet.dk) med oplysninger om dit behov eller ring til SkiCompagniet, herefter kaldet SCA, på 86 21 01 77, hvor vi svarer alle ugens dage om aftenen mellem 19:00 og 21:00. Anonyme opkald besvares ikke.

Vi sender dig et bud på, hvad dit ophold med liftkort vil koste den uge, du ønsker at deltage på turen.

Vi reserverer pladsen til dig på destinationen, fremsender reservationsbevis, hvorefter du inden 48 timer indbetaler dit depositum på vor konto iht. reservationsbeviset og anviste betalingsmåde.

Enhver form for forsikring skal du selv sørge for.

Når depositum er modtaget er din reservation bekræftet. Restbeløbet skal betales senest 6 – 7 uger før afrejsedagen iht. specificeret reservationsbevis. Gyldig bankkvittering er herefter sammen med reservationsbeviset gyldig kvittering for dit ophold på destinationen og skal medbringes på turen.

  • Alle indbetalinger foretages iht. vores anvisning. Restbetaling betales i henhold til reservationsbeviset, idet alle betalinger skal kunne identificeres med vore betalingsnumre.

ALMINDELIGE BETINGELSER

Tilmelding / Aftalens indgåelse: Tilmelding kan ske mundtligt eller skriftligt. Aftalen er bindende, når du har indbetalt depositum. Med indbetaling af depositum bekræfter du samtidig at have modtaget vor aftalebekræftelse. Nærmere information for din deltagelse fremsendes senest 2-3 uger før dit ophold starter og du har samtidig accepteret gældende vilkår for opholdet.

Betalingen inkluderer det, der er nævnt i opholdkvittering. Priserne er pr. person ved valgte indkvartering. Særaftaler, baseret på dine ønsker, skal – for at være gældende – altid fremgå af rejsebeviset.

Børnerabatter forudsætter, at børnene rejser sammen med to voksne. På hotel sover børnene i samme værelse som de voksne, med mindre andet er aftalt / betalt. Rabatten kan ikke kombineres med 3. og 4.sengs rabat.

Betaling: Ved bestillingen lægges et depositum på DKK 1.000 / pr. person (højsæson dog DKK 1.500 / person). Restbeløbet betales ca. 7 uger (42 – 49 dage) før opholdet påbegyndes, medmindre anden aftale foreligger skriftligt. Manglende overholdelse af betalingsfristerne, berettiger til annullering af bestillingen.

Prisændringer: Der tages forbehold for ret til prisændringer som følge af valutaændringer, forhøjede skatter, afgifter og tjenesteydelser samt forhold, som arrangøren er uden indflydelse på. Prisændringer meddeles skriftligt og kan foretages i såvel op- som nedadgående retning, såfremt grundlaget for beregningen af prisen ændres. Ændring i den aftalte pris kan ikke overstige 10 % af den forhåndsaftalte pris. Underretning om ændringer skal være dig i hænde senest 20 dage før opholdet. Underretningen skal indeholde et eksempel på  beregningsmetoden af prisændringen. Forhøjelse/nedsættelse kan ikke ske de sidste 20 dage før rejsens påbegyndelse.

OVERDRAGELSE (FORTRYDELSE) / AFBESTILLING OG/ELLER ÆNDRINGER PÅ FORANLEDNING AF DIG

Overdragelse: Du kan indtil 8 dage før startdagen for opholdet overdrage din plads til enhver, der opfylder alle nødvendige betingelser for at deltage i opholdet. Arrangøren underrettes straks herom skriftligt. Der opkræves DKK 100 / person ved overdragelsen. Du hæfter stadig solidarisk for betaling af et evt. restbeløb og omkostninger, indtil dette er betalt af den nye deltager. Der skal udstedes nyt rejsebevis.

Afbestilling af arrangement: Skal foretages skriftligt. Ved en deltagers afbestilling af et arrangement tilbagebetales det beløb, der dækker liftkort for den aftalte periode. Det øvrige beløb refunderes ikke, idet lejligheder ikke kan refunderes efter endelig booking. Du har dog muligheder for at overdrage dit arrangement på ovennævnte overdragelsesbetingelser.

Afbestilling på grund af sygdom: Dette dækkes af en afbestillingsforsikring, som du selv har købt til formålet. Ændringer: Dersom du ønsker at ændre opholdsugen, betragtes dette som afbestilling.

Sygdom, uheld og anden hindring undervejs til arrangementet bedes meddelt pr. email og / eller telefonisk.

Alle udgifter ifm. Sygdom, herunder lokal transport, læge, medicin, hospitalsregninger, befordring, hjemrejse m.v. påhviler deltageren selv.

Du bedes medbringe gyldigt sygesikringsbevis (blåt og gult) og du er pligtig til at kende sygesikringsbevisets dækningsomfang ved ophold i udlandet. Undersøg samtlige forsikringsforhold før din deltagelse, såfremt du er i tvivl om gældende regler.

ARRANGØRENS ÆNDRING I REJSEAFTALEN FØR AFREJSEN / AFLYSNING

Såfremt arrangøren ser sig nødt til, før opholdet, at foretage ændringer i arrangementet, vil du hurtigst muligt få meddelelse herom. I sådanne tilfælde vil arrangøren forsøge at afhjælpe følgerne for dig ved at tilbyde dig en anden – fra et standardmæssigt synspunkt – ligeværdig ydelse. Kan dette, trods vore bestræbelser, ikke lade sig gøre, har du krav på et forholdsmæssigt afslag i rejseprisen.

Må arrangøren aflyse eller foretage væsentlige ændringer, som fx ændring af rejsemål eller opholdsuge, har du ret til at hæve aftalen og få det af dig indbetalte beløb tilbagebetalt uden fradrag eller deltage i en andet arrangement, såfremt arrangøren kan tilbyde dig en – fra et standardmæssigt synspunkt – ligeværdigt arrangement. – Såfremt du kun kan tilbydes et arrangement af ringere værdi, udbetales forskellen i arrangementsprisen. Vælger du et arrangement af højere værdi, er du pligtig til at betale prisforskellen. Efter modtagelse af en ændringsmeddelelse, skal du inden 48 timer meddele arrangøren, om du ønsker at hæve aftalen, deltage i andet arrangement eller evt. gøre andet forslag gældende.

Reagerer du ikke indenfor den anførte frist, fortabes retten til at gøre krav gældende. Der tilkommer dig ikke ret til forholdsmæssigt afslag, erstatning eller godtgørelse, hvis de konstaterede mangler før opholdet beror på dine egne forhold, force majeure eller force majeure lignende forhold.

Arrangøren er ansvarlig for den aftalemæssige gennemførelse af opholdet. Konstaterer du mangler undervejs i opholdet, skal du omgående underrette arrangøren eller dennes repræsentant på stedet, så arrangøren kan foretage afhjælpning.

Arrangøren påtager sig intet ansvar for ændringer, forsinkelser osv., der er en følge af aftalebrud, kundens egne forhold, trafikuheld, uforudsete trafikale forstyrrelser, dårligt vejrlig eller andre forhold, som arrangøren er uden indflydelse på. De herved eventuelle opståede merudgifter påhviler deltageren.

Deltagerens pligter: Deltageren er forpligtet til:

*At have sørget for det til arrangementets gennemførelse nødvendige pas, visa og vaccinationer. Udenlandske statsborgere har pligt til selv at indhente oplysninger om pas, visa og øvrige forhold. *At møde rettidigt på de i aftalen eller ved anden tydelig anvisning oplyste steder og tidspunkter for opholdet, og i øvrigt rette sig efter ordensbestemmelser, som gælder for hoteller, lejligheder, transportmidler, lifter osv. *At optræde således, at andre deltagere ikke føler sig generet,  *At holde sig underrettet om vejrlig, trafikforhold m.v, der kan have forsinkende effekt på egen ud- og hjemtransport. Deltageren skal rette sig efter gældende ordensbestemmelser og de anvisninger, der gives på destinationen af arrangøren og andre, der har forbindelse med arrangementets gennemførelse.

Rejseforsikring: Det gule sygesikringskort gælder for ferierejser i Danmark og skal suppleres med det blå sygesikringskort, jf. gældende regler fra sygesikringen. Deltageren er forpligtet til selv at undersøge Sygesikringens dækning før deltagelse og arrangøren anbefaler, at der tegnes suppleren­de rejseforsikring, der bl.a. dækker omkostninger ved behandling i tilfælde af sygdom og ulykke, hjemtransport og rejsebagage. Arrangøren påtager sig intet ansvar for skader på person, for bortkommen, stjålen eller beskadiget bagage, skiudstyr, skader på køretøj eller effekter i øvrigt, der glemmes på destination eller undervejs til og fra.

Reklamationer skal fremsættes på destinationen, alternativt pr. mobiltelefon, når årsag til reklamationen opstår, så de kan afhjælpes under opholdet. Bagatelreklamationer behandles ikke.

LR 1850